ក្បឿងថ្មក្រានីតធម្មជាតិសម្រាប់ជញ្ជាំងខាងក្រៅផ្ទះវីឡា

ថ្មក្រានីតពណ៌ប្រផេះសម្រាប់ជញ្ជាំងខាងក្រៅក្លឹប

1 grey-granite-for-wall
2 grey-granite-for-wall
3 grey-granite-for-wall

ដំណើរការធ្នូថ្មក្រានីតពណ៌សសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងខាងក្រៅ 

4 granite-tile-wall

ក្បឿងក្រានីតសម្រាប់ការតុបតែងផ្ទះវីឡា

5 granite-tile-wall

ជញ្ជាំងថ្មក្រានីត និងកំរាលឥដ្ឋសម្រាប់ការតុបតែងខាងក្រៅលំនៅដ្ឋាន។

6 granite-tile-floor
7 granite-tile-floor
8 granite-tile-floor

ក្បឿងថ្មក្រានីតក្រហមសម្រាប់កម្រាលឥដ្ឋ

9 granite-tile-floor

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១